معرفی سامانه کنترل پروژه و تولید

معرفی سامانه

این سامانه با تحلیل بسیار قوی اولیه پیاده سازی شده و به مرور در طی سه سال اخیر امکانات و ویژگی‌های بی‌شماری به آن اضافه شده است.

سامانه دارای ۸ قسمت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

الف. اطلاعات پایه

ب. طرح و برنامه

ج. اطلاعات و برنامه‌ریزی

د. گروه‌های برنامه ساز

ه. واحد تولید و فنی

و. پخش

ز. مالی

ح. گزارشات