بخش ورود اطلاعات پایه

 بخش ورود اطلاعات پایه شامل

گروه‌های برنامه ساز شبکه(تولید، پخش و ...)

طبقه‌های برنامه(الف، ب و ...)

ساختار برنامه(مسابقه، ترکیبی، میان برنامه و ...)

نوع ساخت(زنده، تولیدی و ...)

اولویت‌های محتوایی(آموزش، معارف و ...)

فهرست سمت‌ها( تصویر بردار، صدابردار و ...)

فهرست عوامل( عوامل و پرسنل با امکان ورود شماره پرسنلی، کد ملی، موبایل، نوع همکاری و ...)

فهرست کارشناسان(کارشناسان برنامه‌ها)

فهرست مجریان(مجریان شبکه)

فهرست مناسبت‌ها(مناسبت‌های مذهبی، ملی، ویژه شبکه و ...)

لیست موضوعات فرعی(تبیین رفتار اهل بیت و ...)

بودجه‌ی طبقات(بودجه‌ی مصوب به تفکیک طبقه و بر اساس سال پایه)

توزیع سهمیه بودجه‌ی گروه‌های برنامه‌ساز( توزیع سهمیه بر اساس گروه و به تفکیک طبقات)

فهرست نوع همکاری (برنامه‌ای، رسمی و ...)