پخش

پخش

در بخش پخش، امکان ثبت وضعیت بازبینی پخش و ناظر پخش وجود دارد.

در بخش بازبینی پخش امکان ثبت اطلاعات کلاکت، تاریخ پخش، موضوعات و کلید واژه‌ها، مجری، کارشناس، اشکالات برنامه و ... وجود دارد

در بخش ناظر پخش، امکان ثبت اشکالات و نام ناظر پخش و ... نیز وجود دارد.