گزارشات

 گزارشات

خروجی کلیه مراحل ذکر شده در بالا، منجر به دریافت گزارشاتی از سیستم می‌شود که برای مثال مغایرت‌هایی مانند مغایرت بین برآورد و ارزیابی را نشان می‌دهد.

همچنین به صورت بر خط به اطلاعاتی نظیر مقدار پرداخت شده به یک برنامه تا کنون، تاریخ‌ واریزهای انجام شده، درصد پرداخت‌های انجام شده به یک برنامه نسبت به درصد پیشرفت تولید و ... دسترسی وجود دارد.

مهم‌ترین گزارشات سیستم عبارتند از :

 • گزارش خلاصه برآوردهای انجام شده
 • گزارش تولید به تفکیک گروه و طبقه
 • گزارش مقایسه عملکرد نسبت به تعهد مصوب
 • گزارش مالی
 • گزارش وضعیت برنامه های شبکه
 • گزارش عملکرد یک ساله ی طبقات
 • گزارش گیری از برچسب فایل ها
 • گزارش مبلغ دکور
 • گزارش مبلغ تولید و فنی
 • گزارش عملکرد سالانه ی گروه ها
 • نمودار بودجه عوامل تولید فنی
 • گزارش مغایرت وضعیت برنامه ها
 • گزارش آفیش عوامل تولید
 • گزارش پرداخت عوامل تولید