فروش فایل / کالای مجازی

فروشگاه شما حتما نباید کالاهای واقعی بفروشد، می توانید فروشگاه فایل راه اندازی کنید. فایلهایی که ممکن است برای هزاران نفر ارزش پرداخت پول داشته باشد.
کاربر پس از پرداخت پول می تواند فایل مورد نظر شما را دانلود کند.