مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

لازمه مدیریت سامانه مدیریت آموزش مجازی داشتن یک زیرساخت مدیریت کاربران می باشد. با استفاده از این امکان می توان سطح دسترسی کاربران به هر قسمت را تعیین نمود و نحوه عملکرد آن ها را زیر ذره بین قرار داد.